top of page

PRIVACYBELEID

Studio Blue Comm V – Blue Wise
Bilzersteenweg 447, 3700
3700 Tongeren
RPR Tongeren, arr Hasselt
Consultant in bedrijfsadvies en leiderschap, ingeschreven met ond. Nr. 0644.929.541

PRIVACY VERKLARING

Studio Blue Comm V (verder genoemd bij de commerciële naam “Blue Wise”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Als consultant, trainer en coach vervult Blue Wise mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken voor de eigen uitvoering van opdrachten en het eigen beheer van activiteiten. Daarnaast vervullen wij, als we meetinstrumenten aanbieden van leveranciers, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de leveranciers van meetinstrumenten met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. De bescherming van deze gegevens is gegarandeerd via een onderlinge verwerkingsovereenkomst tussen Blue Wise en de leverancier.

 

In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking binnen Studio Blue Comm V. is Hanneke Kennes, Bilzersteenweg 447 te 3700 Tongeren, ond.nr. 0644.929.541

 

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via hanneke.kennes@blue-wise.be

 

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens?

Blue Wise verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op de uitvoering van diensten rond de implementatie van strategie op de werkvloer, het aanbieden of het voorstellen van begeleidingstrajecten rond leiderschap, communicatie of organisatie, het uitwisselen van informatie met het oog op het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst en het sluiten zelf van een uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand en advies bij de opvolging en uitvoering van de interventies. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken.

 

In het kader van prospectieactiviteiten verzamelt Blue Wise algemene bedrijfsgegevens via openbare kanalen. Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard nadat deze door het bedrijf zelf verstrekt zijn na persoonlijk contact via e-mail, telefoon of ontmoeting. 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij kantoor?

Blue Wise verzamelt en verwerkt gegevens van klanten die zij ons meedelen zoals de naam en voornaam, werkadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. 

Van deelnemers aan trainingsprogramma’s of coaching verwerken wij als identificatiegegevens de naam en voornaam, de functietitel, het bedrijf waar ze werkzaam zijn en het zakelijk e-mail adres. 

 

Van prospecten verzamelen wij bedrijfsnaam, locatie, algemeen telefoonnummer en het aantal medewerkers. Als deze door het bedrijf zelf worden verstrekt, verzamelen we de naam, functietitel, telefoonnummer en e-mail adres van de contactpersoon. 

 

Wij verzamelen deze gegevens na persoonlijk contact via e-mail, telefoon of ontmoeting.
Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren de gegevens van klanten en prospecten voor een periode van 2 jaar. Na verloop van deze periode vragen wij om toestemming van de betrokkenen om hun gegevens te vernieuwen. 

 

Gegevens van deelnemers aan trainingsprogramma’s en interne trajecten verwijderen wij nadat het programma afgerond is. Gegevens van deelnemers aan een individueel coaching traject bewaren wij 2 jaar, met het oog op de opvolging van deelnemers en het beantwoorden van bijkomende vragen van deze deelnemers. Na deze periode vragen wij de deelnemers of zij wensen dat hun gegevens bijgehouden worden. 

 

Gegevens van leveranciers en onderaannemers bewaren wij 5 jaar, in het kader van een vlotte en duurzame samenwerking. 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet. 

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de offerte, orderbevestiging, uitvoering en facturatie van de opdrachten, het onderhouden van de klantenrelatie, uitnodigingen voor evenementen, het delen van inhoudelijke artikels of informatie over huidige of nieuwe diensten. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Van deelnemers aan trainings-en coaching programma’s beheren wij de gegevens voor de voorbereiding en uitvoering van de programma’s, het doorsturen van organisatorische informatie of cursus documentatie, of voor het opstarten van vragenlijsten in het kader van de opdracht zoals een intake of een meetinstrument. 

Met leveranciers van meetinstrumenten verwerken wij deze gegevens in het kader van de opstart en opvolging van vragenlijsten voor deelnemers op het beveiligd platform van de leverancier. Vanuit het platform worden deelnemers geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens en de mogelijkheden tot wijziging of schrapping. Met deze leveranciers hebben wij wederzijdse contractuele afspraken gemaakt in verband met de bescherming van de privacy.

Indien Blue Wise samenwerkt met een onderaannemer voor de uitvoering van een opdracht, delen wij de deelnemersgegevens die nodig zijn voor de praktische organisatie van de uitvoering zoals hierboven beschreven. 

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden. 

Naar onze onderaannemers toe verwerken wij hun gegevens voor doeleinden zoals afspraken rond de aanmaak van offerten, de praktische uitvoering van opdrachten en facturatie. 

Welke gegevens verzamelt onze website? 
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Blue Wise kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website(s) gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website(s) permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een begeleidingsvraag en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) of acties. 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden intern verwerkt. Ze worden niet meegedeeld aan derden. 

Enkel in het geval van een bestelling van meetinstrumenten bij onze leverancier worden de gegevens van de betrokken deelnemers met de leverancier gedeeld onder de vermelde beschermingsgaranties. 

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

 

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via hanneke.kennes@blue-wise.be

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of verwijderen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via hanneke.kennes@blue-wise.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Versie mei 2018

bottom of page